PrintAaa

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp trong công tác QLNN đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (lần 3)

16:17 06/10/2022
zipvbdi_1924_SNV_BTGvbdi_1924_SNV_BTGDownload