PrintAaa

Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3396/QĐ-UBND

08:22 16/06/2022

Để tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện Bộ Tiêu chí xác định chỉ số CCHC, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý đối với dự thảo nêu trên. Riêng đối với UBND cấp huyện, ngoài góp ý các Phụ lục II, có trách nhiệm gửi Phụ lục số III (Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp xã) để UBND cấp xã trên địa bàn mình góp ý và tổng hợp chung. Văn bản  góp ý của các đơn vị, địa phương, đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/6/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 
zipvbdi_1114_SNV_CCHC&VTLTvbdi_1114_SNV_CCHC&VTLTDownload