PrintAaa

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

14:24 08/02/2023

Thực hiện Văn bản số 393/BNV-TCCB ngày 06/02/2023 của Bộ Nội vụ về việc góp ý dự thảo Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (gửi kèm theo). Các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý bằng văn bản, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 12/02/2023 để tổng hợp, góp ý; trường hợp hết thời gian quy định các đơn vị, địa phương không có văn bản góp ý, coi như thống nhất với các nội dung dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện./

zipvbdi_165_SNV_CCVCvbdi_165_SNV_CCVCDownload