PrintAaa

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

14:32 04/07/2023

Thực hiện Văn bản số 3031/UBND-NC3 ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết kịp thời và đúng quy định, Sở Nội vụ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã cho ý kiến về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023. Văn bản góp ý gửi về Sở Nội vụ trước ngày 07/7/2023 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

zipvbdi_1208_SNV_CCVCvbdi_1208_SNV_CCVCDownload