PrintAaa

Lấy ý kiến góp ý Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”

08:28 24/06/2022
zipvbdi_1172_SNV_CCHC&VTLTvbdi_1172_SNV_CCHC&VTLTDownload