PrintAaa

Lấy ý kiến góp ý tham mưu Văn bản chỉ đạo giải pháp liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

15:48 27/10/2022

Thực hiện Văn bản số 4536/BNV-TCBC ngày 14/9/2022 của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; Văn bản số 5378/UBND-NC2 ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu giải pháp liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Sở Nội vụ đã Dự thảo Văn bản UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc. (Có Văn bản Dự thảo gửi kèm theo) Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh Văn bản nêu trên, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương góp ý bằng văn bản nội dung Dự thảo và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 01/11/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

zipvbdi_2048_SNV_CCVCvbdi_2048_SNV_CCVCDownload