PrintAaa

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản hướng dẫn tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh; chuyển công tác giáo viên giữa các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; sắp xếp, bố trí, cân đối giáo viên giữa các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

18:00 14/02/2022

Trên cơ sở các quy định có liên quan, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Văn bản hướng dẫn tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh; chuyển công tác giáo viên giữa các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; sắp xếp, bố trí, cân đối giáo viên giữa các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (có dự thảo kèm theo). Để hoàn chỉnh văn bản hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham gia góp ý vào dự thảo văn bản nêu trên và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 17/02/2022.

zipvbdi_214_SNV_CCVCvbdi_214_SNV_CCVCDownload