PrintAaa

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10:40 28/03/2022

Sở Nội vụ dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Để hoàn thiện nội dung Kế hoạch trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương góp ý bằng văn bản vào dự thảo Kế hoạch (Có dự thảo Kế hoạch kèm theo). Văn bản góp ý của các đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trong ngày 31/3/2022 để tổng hợp, hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định./.

 
zipvbdi_484_SNV_XDCQ&TCBCvbdi_484_SNV_XDCQ&TCBCDownload