PrintAaa

Về việc lấy kiến dự thảo Kế hoạch sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (lần 2)

14:37 31/07/2023

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan về dự thảo Kế hoạch sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh (có biểu tổng hợp gửi kèm); đồng thời cập nhật các nội dung tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; Sở Nội vụ  đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh  (có dự thảo Kế hoạch gửi kèm). Để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở chậm nhất trong ngày 04/8/2023 để hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành