PrintAaa

Phê duyệt Danh mục lĩnh vực chuyên ngành và tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

16:54 06/10/2022
pdf1._QD_ban_hanh_Danh_muc1._QD_ban_hanh_Danh_mucDownload
pdf2._Danh-muc-tai-lieu-on-thi-CC-(05.10.2022_15h56p45)_signed2._Danh-muc-tai-lieu-on-thi-CC-(05.10.2022_15h56p45)_signedDownload
pdf3._QD-phe-duyet-danh-muc-tai-lieu-TTCC_signed3._QD-phe-duyet-danh-muc-tai-lieu-TTCC_signedDownload
pdf4._Phu-luc-)_signed4._Phu-luc-)_signedDownload