PrintAaa

Về việc ban hành Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

15:59 12/12/2023
pdfQD-ban-hanh-danh-muc-tai-lieu-05.1317QD-ban-hanh-danh-muc-tai-lieu-05.1317Download
pdfQD-phe-duyet-ket-qua-_thi_sinh_du_dk-_k_du__thiQD-phe-duyet-ket-qua-_thi_sinh_du_dk-_k_du__thiDownload
xlsxTONG-HOP-danh-sach-du-dieu-kien-khong-du-dieu-kien-rut-ho-so-xet-tuyen-851_(1)TONG-HOP-danh-sach-du-dieu-kien-khong-du-dieu-kien-rut-ho-so-xet-tuyen-851_(1)Download