PrintAaa

Ban hành và triển khai Bộ chỉ số tạm thời đánh giá Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16:07 11/12/2023

Căn cứ vào Bộ Chỉ số cấp tỉnh theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và tình hình thực tiễn Hà Tĩnh; quá trình xây dựng Bộ chỉ số, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn tham khảo thêm các tỉnh tương đồng như: Thái Nguyên, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Yên Bái... và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện đảm bảo khả thi, phù hợp, trình Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Bộ Chỉ số là cơ sở quan trọng để các đơn vị cấp sở, cấp huyện, cấp xã làm căn cứ xây dựng thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương, phục vụ nâng cao chỉ số DTI của đơn vị và góp phần nâng cao chỉ số DTI của tỉnh; làm cơ sở phục vụ UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh hằng năm đánh giá được mức độ chuyển đổi số của các sở, ngành, địa phương; UBND cấp huyện đánh giá được mức độ chuyển đổi số của cấp xã.

Theo Quyết định số 2878/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Bộ chỉ số tạm thời đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Bộ chỉ số đánh giá DTI), với các nội dung chính sau: (1) Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá DTI của sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh gồm: 07 chỉ số chính; 62 chỉ số thành phần. (2) Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá DTI của các huyện, thành phố, thị xã (DTI cấp huyện) gồm: 08 chỉ số chính; 85 chỉ số thành phần và (3) Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá DTI của các xã, phường, thị trấn (DTI cấp xã) gồm: 08 chỉ số chính; 69 chỉ số thành phần. Thang điểm đánh giá mỗi Bộ chỉ số đánh giá DTI các cấp là 1.000 điểm theo các nhóm chỉ số chính từ việc đánh giá tương ứng với các Chỉ số thành phần, trong đó đầu tiên là đánh giá về nhận thức số (100 điểm) với các điểm thành phần như Người đứng đầu sở/ban/ngành (Giám đốc, Thủ trưởng) là Trưởng Ban Chỉ đạo/Tổ trưởng Tổ triển khai chuyển đổi số của sở/ban/ngành (hoặc tương đương) tối đa 20 điểm; Người đứng đầu sở/ban/ngành (Giám đốc, Thủ trưởng) chủ trì các cuộc họp về chuyển đổi số tối đa 20 điểm; Cổng thông tin điện tử (TTĐT) cấp sở có chuyên mục riêng về chuyển đổi số là 20 điểm; Điểm thưởng: Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức (mời các chuyên gia nước ngoài/ trong nước giảng dạy) là 20 điểm,…Xem thêm phụ lục 1phụ lục 2, phụ lục 3.

Do đây là Bộ chỉ số tạm thời, nên trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có thay đổi từ trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục hoàn thiện và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh phù hợp. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả phát triển chính quyền số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.