PrintAaa

Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 Sở Nội vụ

10:28 08/04/2022
pdf4.2022.Ke-hoach-CDS_SNV-giai-doan-2022_2025-dinh-huong-2030_bh(08.04.2022_10h05p32)_signed4.2022.Ke-hoach-CDS_SNV-giai-doan-2022_2025-dinh-huong-2030_bh(08.04.2022_10h05p32)_signedDownload