PrintAaa

Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

16:00 18/04/2022
pdfKH-hoat-dong_BCDCQDT_2022-(18.04.2022_14h05p13)_signedKH-hoat-dong_BCDCQDT_2022-(18.04.2022_14h05p13)_signedDownload