PrintAaa

Triển khai thực hiện cuốn “Cẩm nang Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ”

10:59 04/01/2023

Theo đó, thực hiện mục tiêu phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội. Thời gian qua, Bộ Nội vụ luôn quan tâm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành, đổi mới lề lối làm việc, giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ, hiện đại hóa các quan hệ hành chính.

Cuốn “Cẩm nang Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ” được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động những kiến thức cơ bản, các khái niệm, lợi ích, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Cuốn Cẩm nang được xây dựng trên cơ sở chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước, các quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 
Quét mã QR code để tải cuốn "Cẩm nang chuyển đổi số của Bộ Nội vụ"


Mục tiêu của Chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ nhằm chuyển đổi hoạt động của Bộ Nội vụ trên môi trường số. Các hoạt động chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và nghiệp vụ công tác của Bộ Nội vụ được thực hiện dựa trên dữ liệu và bằng công nghệ số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ Nội vụ nhằm phát triển Chính phủ số của Bộ, từng bước tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng tốc độ xử lý công việc, đẩy mạnh sử dụng và lưu trữ văn bản số, giảm chi phí hoạt động, từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian. 

Bên cạnh đó, phát triển các ứng dụng, dịch vụ theo hướng sử dụng chung hạ tầng số, nền tảng số; sử dụng các công cụ phân tích thông minh để giúp lãnh đạo Bộ kịp thời đưa ra các quyết sách chính xác trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ đồng thời cung cấp các dịch vụ công theo phương thức số giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng. 

Đồng thời, tạo lập kho dữ liệu số ngành Nội vụ đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin và dữ liệu. Tái cấu trúc, chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt, ưu tiên áp dụng công nghệ điện toán đám mây.

Để Chuyển đổi số thành công, bên cạnh các yếu tố về công nghệ, thể chế,… thì chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi về nhận thức, bởi nhận thức đóng vai trò quyết định. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ có ý nghĩa quyết định trong Chuyển đổi số, nhất là nhận thức của người đứng đầu.

Để triển khai có hiệu quả cuốn “Cẩm nang Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ”, Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ thiết kế và in 150 cuốn cẩm nang để phát cho các đơn vị thuộc, trực thuộc (mỗi đơn vị 05 cuốn).

Đề nghị Công đoàn Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên truy cập và tải cẩm nang Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ để nghiên cứu.

Bộ trưởng giao Trung tâm Thông tin viết bài, đăng tải cuốn cẩm nang trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Tạo mã QR code đăng tải cẩm nang lên trang Zalo thử nghiệm của Bộ Nội vụ để người dùng quét mã QR tải về máy tính hoặc điện thoại nghiên cứu.