PrintAaa

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh

16:34 21/04/2022
pdfQuy-che-hoat-dong-cua-BCD-CDS-tinh-(21.04.2022_10h31p08)_signedQuy-che-hoat-dong-cua-BCD-CDS-tinh-(21.04.2022_10h31p08)_signedDownload