PrintAaa

Biểu mẫu báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ

10:04 18/06/2019
rarMau_bieu_Kem_theo_Thong_tu_07(1)Mau_bieu_Kem_theo_Thong_tu_07(1)Download