PrintAaa

Hướng dẫn thực hiện chế độ và biểu mẫu báo cáo cải cách hành chính định kỳ

10:38 04/03/2022
pdf03.03-CV-huong-dan-Bao-cao-dinh-ky-CCHC(04.03.2022_13h55p06)_signed03.03-CV-huong-dan-Bao-cao-dinh-ky-CCHC(04.03.2022_13h55p06)_signedDownload
pdf03.03-Kem-3-De-cuong-BC-theo-VB-581-BNV-dung-cho-6-So-Thuong-truc-CCHC03.03-Kem-3-De-cuong-BC-theo-VB-581-BNV-dung-cho-6-So-Thuong-truc-CCHCDownload
xlsx03.03-Kem-4-PL-2A-Thong-ke-VB-chi-dao-dung-cho-6-So-Thuong-truc-CCHC03.03-Kem-4-PL-2A-Thong-ke-VB-chi-dao-dung-cho-6-So-Thuong-truc-CCHCDownload
pdf03.03-Kem-5-PL2-So-lieu-BC-theo-VB-581-BNV-dung-cho-6-So-Thuong-truc-CCHC03.03-Kem-5-PL2-So-lieu-BC-theo-VB-581-BNV-dung-cho-6-So-Thuong-truc-CCHCDownload
pdf03.03-Kem-6-VB-581-cua-BNV-huong-dan-bao-cao-CCHC-dinh-ky03.03-Kem-6-VB-581-cua-BNV-huong-dan-bao-cao-CCHC-dinh-kyDownload