PrintAaa

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

20:05 31/07/2021

Ngày 31/7, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 843/ QĐ-BNV công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Về Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ gồm 08 lĩnh vực và chế độ thông tin, báo cáo ngành Nội vụ, cụ thể:

Lĩnh vực tổ chức - biên chế: Báo cáo kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Lĩnh vực công chức - viên chức: Báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá xếp loại; Báo cáo số lượng, chất lượng và tiền lương cán bộ, công chức; Báo cáo số lượng, chất lượng và tiền lương viên chức.

Lĩnh vực chính sách tiền lương: Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp; Báo cáo kết quả thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (loại A3).

Lĩnh vực cải cách hành chính: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước quý, 6 tháng, năm và phương hướng, nhiệm vụ quý, 6 tháng, năm.

Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Báo cáo định kỳ tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; Báo cáo hoạt động hàng năm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Lĩnh vực văn thư, lưu trữ: Báo cáo Danh mục các dự án, công trình thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử; Báo cáo về tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Lĩnh vực quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ: Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý của quỹ ở địa phương; Báo cáo tình tình tổ chức và hoạt động của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong cả nước; Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý của hội ở địa phương; Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội có phạm vi hoạt động trong cả nước.

Lĩnh vực công tác thanh niên: Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. 

Chế độ thông tin, báo cáo ngành Nội vụ: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành Nội vụ; Báo cáo tổng kết công tác năm ngành Nội vụ.

Tùy thuộc vào từng lĩnh vực, đối tượng thực hiện báo cáo là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Trung ương các đoàn thể; Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Chính trị cấp huyện; Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong cả nước.

Về Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm 05 lĩnh vực, cụ thể:

Lĩnh vực tổ chức - biên chế: Báo cáo kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Lĩnh vực công chức - viên chức: Báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức; Báo cáo số lượng, chất lượng và tiền lương cán bộ, công chức; Báo cáo về đội ngũ viên chức; Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng viên chức và tiền lương viên chức; Báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá xếp loại; Báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân; Báo cáo về công tác quản lý hồ sơ công chức; Báo cáo về công tác quản lý hồ sơ viên chức.

Lĩnh vực thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận: Báo cáo kết quả thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Lĩnh vực quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ: Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của quỹ; Báo cáo về hoạt động chữ thập đỏ.

Lĩnh vực công tác thanh niên: Báo cáo việc thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên./.

Nguồn: moha.gov.vn