PrintAaa

Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

15:13 23/03/2020

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.CTTN.02

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Không có

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

-  Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (đối với TTHC mức độ 3, 4) http://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh (Tỉnh đoàn Hà Tĩnh) gửi Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

x

 

 

-

Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

x

 

 

-

Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong:

+ Lý do giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

+ Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;

+ Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.

x

 

 

 

 

 

 

-

Đối với việc giải thể Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung trên đây, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan;

x

 

 

- Đối với trường hợp giải thể quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức thanh niên xung phong;

x

 

 

-

Các tài liệu liên quan khác có liên quan (nếu có).

 

x

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ Hà Tĩnh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản về việc chấp thuận hoặc Văn bản từ chối

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì công chức TN&TKQ thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả..

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

 Mẫu 01,02 (nếu có), 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn của Sở Nội vụ để giải quyết theo quy định.

Công chức TN&TKQ

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ kèm theo

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B4

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo Văn bản thẩm định trình lãnh đạo Phòng XDCQ-TCBC xem xét, ký nháy.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy

Lãnh đạo Sở, Phòng XDCQ-TCBC, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

 

03  ngày

Mẫu 05, Tờ trình, dự thảo Văn bản UBND tỉnh chấp thuận hoặc Văn bản từ chối

B5

Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại B4

Phòng XDCQ-TCBC

01 ngày

Mẫu 05, Tờ trình, dự thảo Văn bản UBND tỉnh chấp thuận hoặc Văn bản từ chối

B6

Xem xét, ký duyệt văn bàn trình ký của phòng XDCQ-TCBC

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Mẫu 05, Tờ trình, dự thảo Văn bản UBND tỉnh chấp thuận hoặc Văn bản từ chối

B7

Phát hành văn bản:

+ Hồ sơ hợp lệ, phát hành Văn bản chuyển UBND tỉnh;

 

 

 

 

+ Hồ sơ không hợp lệ: Văn bản thông báo lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ, đề nghị sửa đổi bổ sung.

+ Công chức TN&TKQ của UBND tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

+  Công chức TN&TKQ;Ủy ban nhân dân cấp huyện

01 ngày

 

Mẫu 05, 06, Tờ trình, dự thảo Văn bản UBND tỉnh chấp thuận hoặc Văn bản từ chối

 

B8

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và có ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong

Chủ tịch UBND tỉnh

3  ngày làm việc

Văn bản UBND tỉnh chấp thuận hoặc Văn bản từ chối

B9

Phát hành văn bản và chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho tổ chức.

Văn thư UBND tỉnh

01 ngày

Văn bản UBND tỉnh chấp thuận hoặc Văn bản từ chối đã ký và đóng dấu

B10

Trả kết quả cho đơn vị sau khi có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh

Công chức TN&TKQ;

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06, Văn bản UBND tỉnh chấp thuận hoặc Văn bản từ chối.

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo mẫu 04 và chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công để gửi cho tổ chức.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả      

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ      

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ       

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả      

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ    

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                          

4

HỒ SƠ LƯU

 

Mẫu phiếu 01; 02, 03, 04,(nếu có), 06 lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC

 

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3 (trường hợp không ban hành văn bản từ chối)

 

Tờ trình và dự thảo Văn bản UBND tỉnh chấp thuận hoặc Văn bản từ chối

 

Văn bản UBND tỉnh chấp thuận hoặc Văn bản từ chối.

Hồ sơ được lưu tại Phòng XDCQ-TCBC trong thời gian 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.