PrintAaa

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

15:13 23/03/2020

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.CTTN.01

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Không có

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

-  Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (đối với TTHC mức độ 3,4) http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh (Tỉnh đoàn Hà Tĩnh) gửi Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong;

x

 

 

 

 

 

-

Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong;

x

 

 

 

-

Đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong gồm các nội dung sau đây:

+ Loại hình tổ chức cần thành lập thanh niên xung phong;

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức thanh niên xung phong;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Cơ cấu của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm để tổ chức thanh niên xung phong mới được thành lập hoạt động. Trong đó, dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Thời gian dự kiến kế hoạch hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong (nếu có).

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đối với việc thành lập Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung nêu trên đề án còn phải  có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan cấp tỉnh bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính;

x

 

 

 

-

Tài liệu chứng minh điều kiện để được thành lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 12/2011/NĐ-CP;

 

 

x

-

Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ Hà Tĩnh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản chấp thuận cho phép thành lập hoặc Văn bản từ chối.

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh; Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì công chức TN&TKQ thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả..

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

 Mẫu 01,02 (nếu có),06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ về Sở Nội vụ để giải quyết theo quy định.

Công chức TN&TKQ

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ kèm theo

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B4

Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo Văn bản thẩm định trình lãnh đạo Phòng XDCQ-TCBC xem xét, ký nháy.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy.

Lãnh đạo Sở, Phòng XDCQ-TCBC, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

 

7  ngày

Mẫu 05, Tờ trình, dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc Văn bản từ chối

B5

Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại B4

Phòng XDCQ-TCBC

01 ngày

Mẫu 05, Tờ trình, dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc Văn bản từ chối

B6

Xem xét, ký duyệt văn bàn trình ký của phòng XDCQ-TCBC

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Mẫu 05, Tờ trình, dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc Văn bản từ chối

B7

Phát hành văn bản:

+ Hồ sơ hợp lệ, phát hành Văn bản chuyển UBND tỉnh;

 

 

 

 

+ Hồ sơ không hợp lệ: Văn bản thông báo lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ, đề nghị sửa đổi bổ sung.

+ Công chức TN&TKQ của UBND tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

+  Công chức TN&TKQ; Ủy ban nhân dân cấp huyện

01 ngày

Mẫu 05, 06; Tờ trình, dự thảo Văn bản của UBND tỉnh và hồ sơ kèm theo tại mục 2.3/Văn bản từ chối

B7

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và có ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong

Chủ tịch UBND tỉnh

4,5 ngày làm việc

Văn bản chấp thuận cho phép thành lập hoặc Văn bản từ chối.

B9

Phát hành văn bản và chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho tổ chức.

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Văn bản chấp thuận cho phép thành lập hoặc Văn bản từ chối. đã ký và đóng dấu

B8

Trả kết quả cho đơn vị sau khi có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh

Công chức TN&TKQ;

tổ chức

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06, Văn bản chấp thuận cho phép thành lập hoặc Văn bản từ chối.

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo mẫu 04 và chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công để gửi cho tổ chức.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả    

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ     

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ      

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả     

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ  

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                          

4

HỒ SƠ LƯU

 

Mẫu phiếu 01; 02, 03, 04,(nếu có), 06 lưu tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC

 

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3 (trường hợp không ban hành văn bản từ chối)

 

Văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo văn bản gửi kèm hoặc văn bản từ chối

 

Văn bản chấp thuận cho phép thành lập hoặc Văn bản từ chối

Hồ sơ được lưu tại Phòng XDCQ-TCBC trong thời gian 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.