PrintAaa

Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

15:13 23/03/2020

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.CTTN.03

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Không có

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

-  Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (đối với TTHC mức độ 3, 4) http://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong;

x

 

 

 

-

Các giấy tờ cần thiết (bản chính hoặc bản sao) theo tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Chương II Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ.

 

 

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 34 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ Hà Tĩnh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định của UBND tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong hoặc Văn bản từ chối.

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì Công chức TN&TKQ thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả..

Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

 Mẫu 01,02 (nếu có), 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.33

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn của Sở Nội vụ để giải quyết theo quy định.

Công chức TN&TKQ

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ kèm theo

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B4

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo Văn bản thẩm định trình lãnh đạo Phòng XDCQ-TCBC xem xét, ký nháy.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

20 ngày

Mẫu 05, Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong hoặc Văn bản từ chối.

B5

Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại B4

Lãnh đạo Phòng XDCQ-TCBC

01 ngày

Mẫu 05, Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong hoặc Văn bản từ chối.

B6

Xem xét, ký duyệt văn bàn trình ký của phòng XDCQ -TCBC

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Mẫu 05, Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong hoặc Văn bản từ chối.

B7

Phát hành văn bản:

+ Hồ sơ hợp lệ, phát hành Văn bản chuyển UBND tỉnh;

 

 

 

+ Hồ sơ không hợp lệ: Văn bản thông báo lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ, đề nghị sửa đổi bổ sung.

+ Công chức TN&TKQ của UBND tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

+  Công chức TN&TKQ; Ủy ban nhân dân cấp huyện

01 ngày

Mẫu 05, 06,  Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong hoặc Văn bản từ chối.

B8

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và có ý kiến bằng văn bản về việc xác nhận hoặc từ chối xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong

Chủ tịch UBND tỉnh

09  ngày

Quyết định của UBND tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong hoặc Văn bản từ chối.

B9

Phát hành văn bản và chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho tổ chức.

Văn thư UBND tỉnh

01 ngày

Quyết định của UBND tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong hoặc Văn bản từ chối.

B10

Trả kết quả cho đơn vị sau khi có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh

Công chức TN&TKQ; Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh.

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06, Quyết định của UBND tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong hoặc Văn bản từ chối.

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo mẫu 04 và chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công để gửi cho tổ chức.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả       

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ       

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ        

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả       

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ     

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                           

4

HỒ SƠ LƯU

-

Mẫu phiếu 01; 02, 03, 04,(nếu có), 06 lưu tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC

-

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

-

Tờ trình và dự thảo Văn bản UBND tỉnh hoặc văn bản từ chối

-

Quyết định của UBND tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong hoặc Văn bản từ chối.

Hồ sơ được lưu tại Phòng XDCQ-TCBC trong thời gian 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.