PrintAaa

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

17:03 22/06/2020

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NỘI VỤ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (05 TTHC)

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm Bưu điện Văn hóa xã nơi đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa.

Phí, lệ phí: Không

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;

- Nghị địnhsố 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

4

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

5

Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

II

Lĩnh vực Tôn giáo (10 TTHC)

1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

15 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016.

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

2

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

15 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

20 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

4

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

1,5 ngày làm việc, kể từ ngàyUBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

5

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

1,5 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

6

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

15 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

7

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, phường, thị trấn

15 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

8

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã,phường, thị trấn khác

20 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

9

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

1,5 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

10

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, phường, thị trấn của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1,5 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

                 


 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf3827-QD-UBND_NGAY_27-11-2019_cong_bo_TTHC_Nvu_cap_xa_signed(28.11.2019_07h41p11)_signed3827-QD-UBND_NGAY_27-11-2019_cong_bo_TTHC_Nvu_cap_xa_signed(28.11.2019_07h41p11)_signedDownload