PrintAaa

Tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

09:11 21/10/2019
pdfQD3301_ban_hanh_quy_dinh_tieu_chi_danh_gia_thuc_hien_VTLTQD3301_ban_hanh_quy_dinh_tieu_chi_danh_gia_thuc_hien_VTLTDownload
pdf236-HD-SNV_(1)236-HD-SNV_(1)Download
xlsSNV-_Phu_luc_kem_theo_huong_dan_danh_gia_cham_diem_(HD_236)SNV-_Phu_luc_kem_theo_huong_dan_danh_gia_cham_diem_(HD_236)Download