PrintAaa

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn quy trình ban hành văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc

09:00 16/03/2023

Để thực hiện đảm bảo thống nhất nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành đồng thời triển khai có hiệu quả, thống nhất việc lập hồ sơ điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh, Sở Nội vụ dự thảo hướng dẫn quy trình ban hành văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử  trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương. Văn bản góp ý gửi về Sở Nội vụ trước ngày 21/3/2023 .

 
zipvbdi_436_SNV_CCHC&VTLTvbdi_436_SNV_CCHC&VTLTDownload