PrintAaa

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Nâng cấp, kết nối Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh

08:42 20/03/2023

Thực hiện Văn bản số 1153/UBND-NC1 ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc kết nối, chia sẽ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch Nâng cấp, kết nối Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, đảm bảo tính thống nhất trong triển khai, thực hiện, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý dự thảo Kế hoạch bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ trong ngày 22/3/2023 để tổng hợp, hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành.

zipvbdi_474_SNV_CCVCvbdi_474_SNV_CCVCDownload