20/2022/QĐ-UBND

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 20/2022/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
Ngày ban hành 26-07-2022
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdf20._QD-CNNV-va-CCTC-cua-So-Noi-vu(26.07.2022_17h15p18)_signed20._QD-CNNV-va-CCTC-cua-So-Noi-vu(26.07.2022_17h15p18)_signedDownload