9/2015/QĐ-UBND

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 9/2015/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ
Ngày ban hành 26-02-2015
Người ký Võ Kim Cự
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdf09_chuc_nang_nhiem_vu_So_Noi_vu09_chuc_nang_nhiem_vu_So_Noi_vuDownload