1976/SNV-XDCQ&TCBC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 1976/SNV-XDCQ&TCBC
Trích yếu Về việc đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các sơ, ngành và địa phương
Ngày ban hành 11-11-2021
Người ký Trần Đình Trung
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf11.11.-VB-Tham-muu-VB-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-nam-2021(11.11.2021_15h03p20)_signed11.11.-VB-Tham-muu-VB-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-nam-2021(11.11.2021_15h03p20)_signedDownload