2353/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2353/SNV-CCVC
Trích yếu Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; đề xuất, phối hợp đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
Ngày ban hành 30-11-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf30.11.2021.-Dang-ky-nhu-cau-Dao-tao-boi-duong-nam-2022(30.11.2021_14h51p43)_signed30.11.2021.-Dang-ky-nhu-cau-Dao-tao-boi-duong-nam-2022(30.11.2021_14h51p43)_signedDownload