291/TTr-SNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 291/TTr-SNV
Trích yếu Điều chỉnh thời gian họp rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; hoàn thiện vị trí việc làm, bố trí số người làm việc của Trường Đại học Hà Tĩnh
Ngày ban hành 16-11-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_291_TTr_SNVvbdi_291_TTr_SNVDownload