Thanh tra

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
161/2017/NĐ-CP 29/12/2017 Chính phủ Nghị định của Chính phủ sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định thực hiện...
97/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết...
104/2017/NĐ-CP 14/07/2017 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
47/2015/NĐ-CP 14/05/2015 Chính phủ Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để...
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Chính phủ Về minh bạch tài sản, thu nhập
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng
90/2012/NĐ-CP 05/11/2012 Chính phủ Về tổ chức và hoạt động Thanh tra Ngành Nội vụ
27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
34/2011/NĐ-CP 17/05/2011 Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, các hành vi bị xử lý kỷ luật
16/2010/NĐ-CP 03/03/2010 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
47/2007/NĐ-CP 27/03/2007 Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức,...