PrintAaa

Chế độ báo cáo và các biểu mẫu kèm theo Công văn số 1275/SNV-CCVC

11:25 08/12/2014

Thực hiện Công văn số 2236-CV/BTCTU ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc báo cáo số liệu cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng; Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 3348/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015 và theo quy định quản lý cán bộ công chức, viên chức hàng năm của Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 đề nghị Giám đốc Sở; Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Hội được giao biên chế; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và thị xã thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng và hàng năm, như sau:

  1. Công tác báo cáo hàng tháng:

Báo cáo công tác cán bộ hàng tháng (từ ngày 15 tháng trước đến ngày 15 tháng báo cáo) theo biểu số 01/SNV-CCVC và gửi về Sở Nội vụ trước 17 giờ ngày 17 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

  1. Công tác báo cáo hàng năm:

- Báo cáo chuyển đổi vị trí công tác và cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật theo biểu số 02/SNV-CCVC, biểu số 03/SNV-CCVC, biểu số 04/SNV-CCVC, biểu số 05/SNV-CCVC và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm;

- Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm theo biểu số 06/SNV-CCVC trước ngày 01 tháng 12 hàng năm;

- Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo biểu số 07/SNV-CCVC và biểu số 08/SNV-CCVC trước ngày 31 tháng 01 hàng năm;

- Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp huyện trở lên hàng năm theo biểu số 09/SNV-CCVC trước ngày 31 tháng 01 hàng năm;

- Báo cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có, số lượng chỉ tiêu cần nâng ngạch (ở các ngạch) và số lượng công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham dự thi nâng ngạch theo biểu số 10/SNV-CCVC và biểu số 11/SNV-CCVC trước ngày 28 tháng 02 hàng năm;

- Báo cáo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng (được xây dựng trên cơ sở quyết định số 3348/QĐ-UBND ngày 14/10/2011) cán bộ công chức trong nước và nước ngoài theo biếu số 12/SNV-CCVC, biểu số 14/SNV-CCVC trước ngày 05 tháng 01 hàng năm;

- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trong nước, nước ngoài theo biếu số 13/SNV-CCVC, biểu số 15/SNV-CCVC  trước ngày 30 tháng 11 hàng năm;

Đối với báo cáo tháng đề nghị đơn vị gửi bản mềm qua IO về phòng Quản lý công chức viên chức hoặc email: buikhacphuoc@gmail.com; lamngocdung.snv@hatinh.gov.vn; phanhienanh.snv@hatinh.gov.vn. Đối với báo cáo hàng năm đề nghị đơn vị gửi bản giấy về Sở Nội vụ và bản mềm như báo cáo háng tháng.

Để đảm bảo thời gian và số liệu báo cáo chính xác, đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung chi tiết các biểu báo cáo, thời gian nộp báo cáo để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ kịp thời. Đây là một tiêu chí đánh giá, xếp loại thực hiện cải cách hành chính hàng năm, vì vậy, đề nghị các đơn vị nghiêm túc phối hợp thực hiện./.

xlsBieu_mau_bao_bao_theo_cong_van_1275_ngay_08_12_2014Bieu_mau_bao_bao_theo_cong_van_1275_ngay_08_12_2014Download