Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
01/2014/TTLT-BNV-BXD 21/08/2014 Bộ Nội vụ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
03/2014/TT-BNV 19/06/2014 BNV Sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010...
37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
29/2014/NĐ-CP 10/04/2014 Chính phủ Về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập...
11/2016/TTLT-BTTTT-BNV 07/04/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và...
55/QĐ-SNV 06/04/2014 Sở Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
14/2014/QĐ-UBND 25/03/2014 UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát quy định, thủ tục hành chính và cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính
15/2014/QĐ-UBND 25/03/2014 UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng...
13/2014/QĐ-UBND 25/03/2014 UBND tỉnh Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh về...
11/2014/QĐ-UBND 24/03/2014 UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa...
10/2014/QĐ-UBND 24/03/2014 UBND tỉnh Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
9/2014/QĐ-UBND 17/03/2014 UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà...
19/2014/QĐ-TTg 05/03/2014 Chính phủ Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ...
05/2014/TT-BTP 07/02/2014 Bộ Tư pháp Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục...
55/ 2013/QĐ-UBND 23/12/2013 UBND tỉnh Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để...
193/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
39/2013/QH13 16/11/2013 Quốc hội Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng
150/2013/NĐ-CP 01/11/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục...
44/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức
06/2013/TT-BNV 17/07/2013 Bộ Nội vụ Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển...
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Chính phủ Về minh bạch tài sản, thu nhập
23/2012/QH13 10/07/2013 Quốc hội Luật Hợp tác xã
05/2013/TT-BNV 25/06/2013 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu...
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng
1690/QĐ-UBND 11/06/2013 UBND tỉnh Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 1 (2013-2015)
28/2013/NĐ-CP 27/05/2013 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
07/CT-TTg 22/05/2013 Chính phủ Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Chính phủ Nghị định về vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức
17/2013/QĐ-UBND 22/04/2013 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
03/2013/TT-BNV 16/04/2013 BNV Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt...
04/2013/TT-BNV 16/04/2013 Bộ Nội vụ Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.
13/2013/QĐ-UBND 15/04/2013 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
29/2013/NĐ-CP 08/04/2013 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường,...
01/2013/TT-BNV 25/03/2013 Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
17/2013/NĐ-CP 19/02/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền...
16/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Chính phủ Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật`