Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
16/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Chính phủ Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
16/2012/TT-BNV 28/12/2012 Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy...
15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
14/2012/TT-BNV 18/12/2012 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong...
12/2012/TT-BNV 18/12/2012 Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
11/2012/TT-BNV 17/12/2012 Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
02/2016/QH14 18/11/2012 Quốc hội Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo
92/2012/NĐ-CP 08/11/2012 Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
92/2012/NĐ-CP 08/11/2012 Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
90/2012/NĐ-CP 05/11/2012 Chính phủ Về tổ chức và hoạt động Thanh tra Ngành Nội vụ
06/2012/TT-BNV 30/10/2012 Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
05/2012/TT-BNV 24/10/2012 Bộ Nội vụ Sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về...
2848/QĐ-UBND 20/10/2012 UBND tỉnh Ban hành Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020
1557/QĐ-TTg 18/10/2012 Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”
15/2012/TT-BNV 18/10/2012 Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
14/2012/QH13 20/06/2012 Quốc hội Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
15/2012/QH13 20/06/2012 Quốc hội Luật xử lý vi phạm hành chính
Số 13/CT-TTg 18/05/2012 Chính phủ Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Chính phủ Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
33/2012/NĐ-CP 13/04/2012 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ...
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Chính phủ Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Chính phủ Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với...
2474/QĐ-TTg 30/12/2011 Chính phủ Ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
01/2011/QH13 11/11/2011 Quốc hội Luật Lưu trữ
Số 11/2011/TT-BNV 26/09/2011 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và...
79/2011/NĐ-CP 15/09/2011 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay...
Số 40/QĐ-TTg 27/07/2011 Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ...
34/2011/NĐ-CP 17/05/2011 Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, các hành vi bị xử lý kỷ luật
02/2011/TTLT-BNV-BTP 15/04/2011 Bộ Nội vụ Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự
Số 12/2011/NĐ-CP 30/01/2011 Chính phủ Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
01/2017/TT-BNV 24/01/2011 Bộ Nội vụ Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng...
02/2011/TT-BNV 24/01/2011 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số...
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
01/2011/QH13 01/01/2011 Quốc hội Luật lưu trữ
13/2010/TT-BNV 30/12/2010 Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm...
56/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội Luật thanh tra,
58/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội Luật viên chức