Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
10/2010/TT-BNV 28/10/2010 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự
09/2010/TT-BNV 11/09/2010 Bộ Nội vụ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
93/2010/NĐ-CP 31/08/2010 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
07/2010/TT-BNV 26/07/2010 Bộ Nội vụ Hướng dẫn Quy định tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức
43/2009/QH12 01/07/2010 Quốc hội Luật dân quân tự vệ.
08/2011/TT-BNV 02/06/2010 Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CPngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là...
58/2010/NĐ-CP 01/06/2010 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH 27/05/2010 Bộ Nội vụ Hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường,...
46/2010/NĐ-CP 27/04/2010 Chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
45/2010/NĐ-CP 21/04/2010 Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...
24/2010/NĐ-CP 15/03/2010 Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
21/2010/NĐ-CP 08/03/2010 Chính phủ Về quản lý biên chế công chức
16/2010/NĐ-CP 03/03/2010 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Chính phủ Quy định những người là công chức
Nghị định 92/2009/NĐ-CP 22/10/2009 Chính phủ Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những...
76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
22/2008/QH12 13/11/2008 Quốc hội Luật cán bộ, công chức.
02/2008/QĐ-BNV 06/10/2008 Bộ Nội vụ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức,...
120/2007/NĐ-CP 23/07/2007 Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên
71/2007/NĐ-CP 03/05/2007 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
47/2007/NĐ-CP 27/03/2007 Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
67/2006/QH11 01/01/2007 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin
107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức,...
Luật số 53/20035QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật Thanh niên
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chính phủ Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
15/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội Luật Thi đua - Khen thưởng
01/2020/TT-BNV Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ...