Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
41/2015/NĐ-CP 05/05/2015 Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy thuốc Ưu tú"
17/2015/TT-BLĐTB&H 22/04/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...
39-NQ/TW 17/04/2015 Ban Chấp hành Trung ương Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
16/ 2015/QĐ-UBND 15/04/2015 UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh "Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu" và "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu"
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản...
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế
57/QĐ-SNV 06/04/2015 Sở Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo
54/QĐ-SNV 06/04/2015 Sở Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
56/QĐ-SNV 06/04/2015 Sở Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn Sở Nội vụ
09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
01/2015/TTLT-TTCP-BNV 16/03/2015 Bộ Nội vụ Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
03/2015/TT-BNV 10/03/2015 Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều...
9/2015/QĐ-UBND 26/02/2015 UBND tỉnh Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
05/QĐ-SNV 22/01/2015 Sở Nội vụ Ban hành nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế -xã hôi ngành Nội vụ năm 2015
01/2015/QĐ-UBND 12/01/2015 UBND tỉnh Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Chính phủ Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Chính phủ Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
19/2014/TT-BNV 04/12/2014 Bộ Nội vụ Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
19/2014/TT-BNV 04/12/2014 Bộ Nội vụ Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 26/11/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
1221/QĐ-BNV 25/11/2014 Bộ Nội vụ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Nội vụ
3604/QĐ-UBND 24/11/2014 UBND tỉnh Ban hành quy định tạm thời về giải quyết việc làm đối với con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa...
17/2014/TT-BNV 20/11/2014 Bộ Nội vụ Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
16/2014/TT-BNV 20/11/2014 Bộ Nội vụ Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Chính phủ Về chính sách tinh giản biên chế
79/2014/QĐ-UBND 19/11/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế theo dõi đôn đốc nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
77/ 2014/QĐ-UBND 12/11/2014 UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực hượng vũ trang sinh con vi phạm...
77/2014/QĐ-UBND 12/11/2014 UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực hượng vũ trang sinh con vi phạm...
13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
15/2014/TT-BNV 31/10/2014 Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TW, phòng...
13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 17/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH 10/10/2014 Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết...
11/2014/TT-BNV 09/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
11/2014/TT-BNV 09/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV 01/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
10/2014/TT-BNV 01/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử
85/2014/NĐ-CP 10/09/2014 Chính phủ Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và...
07/2014/TT-BNV 29/08/2014 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi...