Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
76/2017/NĐ-CP 30/06/2016 Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV` 30/06/2016 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
11/2016/TTLT-BXD-BNV 29/06/2016 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng
56/2016/NĐ-CP 29/06/2016 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ...
27/2016/QĐ-UBND 20/06/2016 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thôngtại các cơ quan, đơn vị...
04/2016/TT-BNV 10/06/2016 Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
104/2016/QH13 16/04/2016 Quốc hội Luật tiếp cận thông tin
08/2016/TTLT-BYT-BNV 15/04/2016 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
10/ 2016/QĐ-UBND 21/03/2016 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ
01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ...
03/2016/NĐ-CP 05/01/2016 Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
86/2015/QH13 19/11/2015 Quốc hội Luật An toàn thông tin mạng
110/2015/NĐ-CP 29/10/2015 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức
106/2015/NĐ-CP 23/10/2015 Chính phủ Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50%...
37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật
97/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Chính phủ Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm...
27/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
26/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 14/09/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
04/2015/TT-BNV 31/08/2015 Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký...
36/2015/QĐ-UBND 10/08/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành về quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức
26/ 2015/QĐ-UBND 23/07/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi Điều 6 của Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương...
27/2015/QĐ-UBND 23/07/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Về việc banh hành Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính và Quy chế xác định Chỉ số cải cách hành chính tại các sở,...
25/2015/QĐ-UBND 07/07/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
14/CT-TTg 06/07/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Tăng cường trách nhiệm Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính...
83/2015/QH13 25/06/2015 Quốc hội Luật ngân sách Nhà nước
80/2015/QH13 22/06/2015 Quốc hội Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
77/2015/QH13 19/06/2015 Quốc hội Tổ chức chính quyền địa phương
13/CT-TTg 10/06/2015 Chính phủ Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục...
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Chính phủ Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
10/2015/TTLT-BYT-BNV 27/05/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 19/05/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên viên ngành thư viện
05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT 15/05/2015 Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp...
47/2015/NĐ-CP 14/05/2015 Chính phủ Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn