Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
5/2022/TT-BNV 23/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...
04/2022/TT-BNV 23/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ...
1/VBHN-BNV 02/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
01/2022/TT-VPCP 02/05/2022 Văn phòng Chính phủ Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
02/VBHN-BNV 02/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,...
338/QĐ-BNV 26/04/2022 Bộ Nội vụ Quyết định Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
115/KH-UBND 18/04/2022 UBND tỉnh Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
23/KH-SNV 08/04/2022 Sở Nội vụ Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
42/QĐ-BCĐCCHC 06/04/2022 Chính phủ Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo Cải cách HC của CP: Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban...
721/QĐ-UBND 06/04/2022 UBND tỉnh Về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022
422/QĐ-TTg 04/04/2022 Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.
03/2022/TT-BNV 12/03/2022 Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ ban hành Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
68/QĐ-BNV 31/01/2022 Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2022
70/QĐ-BNV 31/01/2022 Bộ Nội vụ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 Bộ Nội vụ
02/2022/TT-BNV 29/01/2022 Bộ Nội vụ Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã...
67/QĐ-BNV 29/01/2022 Bộ Nội vụ Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực...
135/QĐ-BNG 25/01/2022 Bộ Ngoại giao Quyết định v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của...
01/2022/TT-BNV 16/01/2022 Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định...
56/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh về công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
07/2021/QĐ-BNV 31/12/2021 Bộ Nội vụ Thông tư quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
55/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự...
54/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ,...
2570/SNV-CCVC 24/12/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học năm học 2021 - 2022 (đợt 2)
16/2021/TT-BVHTTDL 22/12/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
115/2021/NĐ-CP 16/12/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ...
24/2021/TT-BYT 12/12/2021 Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định...
53/2021/QĐ-UBND 07/12/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà...
465 /TB-UBND 03/12/2021 UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc phân cấp, phân quyền trong quản lý giáo dục; thực hiện quy định...
Số 271-QĐ/TU 30/11/2021 Tỉnh ủy Hà Tĩnh Ban hành Quy chế làm việc Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
2353/SNV-CCVC 30/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; đề xuất, phối hợp đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
2356/SNV-CCVC 30/11/2021 Sở Nội vụ Góp ý Dự thảo Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho giáo viên giai đoạn 2021-2025
2347/SNV-CCVC 29/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất về chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức cấp xã
52/2021/QĐ-UBND 26/11/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
2334/SNV-CCHC&VTLT 25/11/2021 Sở Nội vụ Hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại địa phương
2285/SNV-XDCQ&TCBC 25/11/2021 Sở Nội vụ Hướng dẫn tuyển dụng viên chức UBND huyện Kỳ Anh năm 2021
2290/SNV-CCVC 19/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất về chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức cấp xã
2284/SNV-XDCQ&TCBC 18/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo danh sách công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
3744/QĐ-UBND 17/11/2021 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ được ban hành mới, sửa...
2281/SNV-XDCQ&TCBC 17/11/2021 Sở Nội vụ Đề nghị thẩm định dự thảo QĐ quy định CNNV và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ
291/TTr-SNV 16/11/2021 Sở Nội vụ Điều chỉnh thời gian họp rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; hoàn thiện vị trí việc làm, bố trí số người làm việc của...