Quản lý công chức, viên chức

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
69/QĐ-BNV 02/02/2024 Bộ Nội vụ Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024
135/QĐ-TTg 31/01/2024 Chính phủ Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức...
04/2024/QĐ-UBND 29/01/2024 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức cấp xã; ngành đào tạo và việc tuyển...
21/2023/QĐ-UBND 28/04/2023 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải
19/2023/QĐ-UBND 27/04/2023 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
85/KH-UBND 24/03/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2023
420/QĐ-BNV 02/06/2022 Bộ Nội vụ Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
423/QĐ-BNV 02/06/2022 Bộ Nội vụ Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
425/QĐ-BNV 02/06/2022 Bộ Nội vụ Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
721/QĐ-UBND 06/04/2022 UBND tỉnh Về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022
56/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh về công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
54/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ,...
217/QĐ-SNV 22/10/2021 Sở Nội vụ Về việc tiếp nhận công chức (ông Trần Quang Đông)
31/2021/QĐ-UBND 09/07/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
19/ 2021/QĐ-UBND 16/04/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3323/ QĐ-UBND 10/11/2017 Tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan Thanh tra tỉnh
3322/ QĐ-UBND 10/11/2017 Tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan Sở Tài chính
2082/ QĐ-UBND 26/07/2017 Tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông
36/2015/QĐ-UBND 10/08/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành về quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức
26/ 2015/QĐ-UBND 23/07/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi Điều 6 của Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương...
3604/QĐ-UBND 24/11/2014 UBND tỉnh Ban hành quy định tạm thời về giải quyết việc làm đối với con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa...
77/2014/QĐ-UBND 12/11/2014 UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực hượng vũ trang sinh con vi phạm...
15/2014/QĐ-UBND 25/03/2014 UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng...
55/ 2013/QĐ-UBND 23/12/2013 UBND tỉnh Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
1557/QĐ-TTg 18/10/2012 Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”
02/2008/QĐ-BNV 06/10/2008 Bộ Nội vụ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức