Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
08/CT-UBND 17/05/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh
920-CTR/TU 27/02/2018 Tỉnh Hà Tĩnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Tỉnh ủy Hà Tĩnh
116/SNV-VP 01/11/2017 Sở Nội vụ Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
228/HD-SNV 01/11/2017 Sở Nội vụ Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 145/HD-SNV ngày 25/11/2016 của Sở Nội về đánh giá và phân loại cán bộ, công...
288/HD-BTDKT 31/10/2017 Ban Thi đua Khen thưởng Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
14/CT-TTg 06/07/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Tăng cường trách nhiệm Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính...
13/CT-TTg 10/06/2015 Chính phủ Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục...
07/CT-TTg 22/05/2013 Chính phủ Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Số 13/CT-TTg 18/05/2012 Chính phủ Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020