Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
117NQ-HĐNDNQ-HĐND 26/07/2023 Hôi đồng nhân dân tỉnh NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023
108/2023/NQ-HĐND 26/07/2023 Hôi đồng nhân dân tỉnh NGHỊ QUYẾT Chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh,...
101/2023/NQ-HĐND 26/07/2023 Hôi đồng nhân dân tỉnh NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
117NQ-HĐNDNQ-HĐND 26/07/2023 Hôi đồng nhân dân tỉnh NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân...
12-NQ/TU 26/05/2022 Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nghị quyết của Ban Cấp hành tỉnh ủy ngày 26/5/2022 Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt...
76/NQ-CP 15/07/2021 Chính phủ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021...
99/NQ-CP 24/06/2020 Chính phủ Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
08/NQ-CP 24/01/2018 Chính phủ Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ...
21-NQ/TW 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.
19-NQ/TW 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các...
18-NQ/TW 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ...
39-NQ/TW 17/04/2015 Ban Chấp hành Trung ương Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức