Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
15/2017/QH14 21/06/2017 Quốc hội Luật quản lý, sử dụng tài sản công
10/2017/QH14 20/06/2017 Quốc hội Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
104/2016/QH13 16/04/2016 Quốc hội Luật tiếp cận thông tin
86/2015/QH13 19/11/2015 Quốc hội Luật An toàn thông tin mạng
83/2015/QH13 25/06/2015 Quốc hội Luật ngân sách Nhà nước
80/2015/QH13 22/06/2015 Quốc hội Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
77/2015/QH13 19/06/2015 Quốc hội Tổ chức chính quyền địa phương
39/2013/QH13 16/11/2013 Quốc hội Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng
23/2012/QH13 10/07/2013 Quốc hội Luật Hợp tác xã
02/2016/QH14 18/11/2012 Quốc hội Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo
14/2012/QH13 20/06/2012 Quốc hội Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
15/2012/QH13 20/06/2012 Quốc hội Luật xử lý vi phạm hành chính
01/2011/QH13 11/11/2011 Quốc hội Luật Lưu trữ
01/2011/QH13 01/01/2011 Quốc hội Luật lưu trữ
56/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội Luật thanh tra,
58/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội Luật viên chức
43/2009/QH12 01/07/2010 Quốc hội Luật dân quân tự vệ.
22/2008/QH12 13/11/2008 Quốc hội Luật cán bộ, công chức.
67/2006/QH11 01/01/2007 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin
Luật số 53/20035QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật Thanh niên
15/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội Luật Thi đua - Khen thưởng