Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
16/CT-TTg 20/05/2024 Chính phủ Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân,...
05/CT-UBND 17/05/2023 UBND tỉnh Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tỉnh Hà Tĩnh
2144/SNV-XDCQ&TCBC 03/11/2021 Sở Nội vụ Tham dự Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
2137/SNV-CCVC 03/11/2021 Sở Nội vụ Kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức năm 2021
2133/SNV-CCVC 02/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (ông Nguyễn Hữu Nghĩa)
32/GM-SNV 02/11/2021 Sở Nội vụ Về việc thẩm định kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
2136/SNV-CCVC 02/11/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hương Khê
221/QĐ-SNV 01/11/2021 Sở Nội vụ Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm gói thầu: Thiết kế, thi công, xây dựng nội dung truyền thông triển lãm trực tuyến...
2121/SNV-CCVC 29/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh
2145/SNV-XDCQ&TCBC 29/10/2021 Sở Nội vụ Tham mưu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh
2120/SNV-VP 29/10/2021 Sở Nội vụ Đề xuất nội dung đưa vào Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022
2125/SNV-CCVC 29/10/2021 Sở Nội vụ Cộng nối thời gian công tác của cán bộ cấp xã (Nhờ chuyển đến ông Đặng Quốc Thỏa, Chủ tịch UBMTTQ xã Nam Phúc Thăng
2101/SNV-CCVC 28/10/2021 Sở Nội vụ Tếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (ông Nguyễn Xuân Thông)
2102/SNV-CCVC 28/10/2021 Sở Nội vụ Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
2111/SNV-CCVC 28/10/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (bà Hoàng Thị Thương)
2112/SNV-CCVC 28/10/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng người làm việc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh
23/CT-TTg 02/09/2021 Chính phủ Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính...
29 KL/TU 22/07/2021 Tỉnh ủy Hà Tĩnh 29 KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo...
08/CT-UBND 17/05/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh
920-CTR/TU 27/02/2018 Tỉnh Hà Tĩnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Tỉnh ủy Hà Tĩnh
116/SNV-VP 01/11/2017 Sở Nội vụ Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
228/HD-SNV 01/11/2017 Sở Nội vụ Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 145/HD-SNV ngày 25/11/2016 của Sở Nội về đánh giá và phân loại cán bộ, công...
288/HD-BTDKT 31/10/2017 Ban Thi đua Khen thưởng Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
14/CT-TTg 06/07/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Tăng cường trách nhiệm Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính...
13/CT-TTg 10/06/2015 Chính phủ Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục...
07/CT-TTg 22/05/2013 Chính phủ Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Số 13/CT-TTg 18/05/2012 Chính phủ Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020