Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
8/2024/QĐ-UBND 04/06/2024 Tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định...
289/QĐ-BNV 18/04/2024 Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 893/QĐ-BNV ngày 08/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục điện tử dùng chung...
69/QĐ-BNV 02/02/2024 Bộ Nội vụ Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024
135/QĐ-TTg 31/01/2024 Chính phủ Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức...
04/2024/QĐ-UBND 29/01/2024 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức cấp xã; ngành đào tạo và việc tuyển...
89/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành
1010/QĐ-BNV 15/12/2023 Bộ Nội vụ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1010/QĐ-BNV NGÀY 15/12/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ HOÀN THÀNH VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ...
996/QĐ-BNV 08/12/2023 Bộ Nội vụ UYẾT ĐỊNH SỐ 996/QĐ-BNV NGÀY 08/12/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2024 CỦA BỘ NỘI VỤ
21/2023/QĐ-UBND 28/04/2023 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải
19/2023/QĐ-UBND 27/04/2023 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
85/KH-UBND 24/03/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2023
41/QĐ-BNV 01/02/2023 Bộ Nội vụ Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm...
34/2022/QĐ-UBND 30/11/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều...
158/QĐ-SNV 07/10/2022 Sở Nội vụ Về việc ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ
156/QĐ-SNV 07/10/2022 Sở Nội vụ Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ năm 2022
1683/QĐ-UBND 18/08/2022 UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân...
20/2022/QĐ-UBND 26/07/2022 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
766/QĐ-TTg 23/06/2022 Chính phủ Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ...
420/QĐ-BNV 02/06/2022 Bộ Nội vụ Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
423/QĐ-BNV 02/06/2022 Bộ Nội vụ Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
425/QĐ-BNV 02/06/2022 Bộ Nội vụ Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
338/QĐ-BNV 26/04/2022 Bộ Nội vụ Quyết định Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
42/QĐ-BCĐCCHC 06/04/2022 Chính phủ Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo Cải cách HC của CP: Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban...
721/QĐ-UBND 06/04/2022 UBND tỉnh Về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022
422/QĐ-TTg 04/04/2022 Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.
68/QĐ-BNV 31/01/2022 Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2022
70/QĐ-BNV 31/01/2022 Bộ Nội vụ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 Bộ Nội vụ
67/QĐ-BNV 29/01/2022 Bộ Nội vụ Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực...
135/QĐ-BNG 25/01/2022 Bộ Ngoại giao Quyết định v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của...
56/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh về công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
55/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự...
54/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ,...
Số 271-QĐ/TU 30/11/2021 Tỉnh ủy Hà Tĩnh Ban hành Quy chế làm việc Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
52/2021/QĐ-UBND 26/11/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
3744/QĐ-UBND 17/11/2021 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ được ban hành mới, sửa...
45/2021/QĐ-UBND 28/10/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà...
217/QĐ-SNV 22/10/2021 Sở Nội vụ Về việc tiếp nhận công chức (ông Trần Quang Đông)
3504/QĐ-UBND 22/10/2021 UBND tỉnh Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030
43/2021/QĐ-UBND 30/09/2021 UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC tại...
31/2021/QĐ-UBND 09/07/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh