Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
01/2024/TT-BNV 24/02/2024 Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy...
17/2023/TT-BNV 29/11/2023 Bộ Nội vụ Ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức
16/2023/TT-BNV 15/11/2023 Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy
12/2023/TT-BNV 08/08/2023 Bộ Nội vụ Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công...
11/2023/TT-BNV 01/08/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc
10/2023/TT-BNV 26/06/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương,phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn...
02/2023/TT-BNNPTNT 02/06/2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong...
08/2023/TT-BNV 31/05/2023 Bộ Nội vụ Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nhgiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ
7/2023/TT-BNV 31/05/2023 Bộ Nội vụ Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước...
06/2023/-TT-BNV 05/05/2023 Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên...
4/2023/TT-BNV 03/05/2023 Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng...
5/2023/TT-BNV 03/05/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và...
3/2023/TT-BNV 30/04/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi...
08/2023/TT-BGDĐT 14/04/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02...
06/2023/TT-BCT` 30/03/2023 Bộ Công thương Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành,...
2/2023/TT-BNV 23/03/2023 Bộ Nội vụ Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
01/2023/TT-BNV 09/03/2023 Bộ Nội vụ sửa đổi Khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số...
03/2023/TT-BYT 17/02/2023 Bộ Y tế Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn...
11/2022/TT-BNV 30/12/2022 Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức...
11/2022/TT-BNV 30/12/2022 Bộ Nội vụ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ...
10/2022/TT-BNV 19/12/2022 Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản tài liệu
9/2022/TT-BNV 16/12/2022 Bộ Nội vụ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
9/VBHN-BNV 29/11/2022 Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ...
08/VBHN-BNV 27/10/2022 Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
07/2022/TT-BVHTTDL 25/10/2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
12/2022/TT-BTNMT 24/10/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường
08/2022/TT-BNV 19/09/2022 Bộ Nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định...
07/2022/TT-BNV 31/08/2022 Bộ Nội vụ Thông tư quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên...
05/VBHN-BNV 22/07/2022 Bộ Nội vụ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động,...
04/VBHN-BNV 19/07/2022 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công...
03/2022/TT-BTC 09/06/2022 Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng...
03/BNV-VBHN 30/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động...
5/2022/TT-BNV 23/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...
04/2022/TT-BNV 23/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ...
1/VBHN-BNV 02/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
01/2022/TT-VPCP 02/05/2022 Văn phòng Chính phủ Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
02/VBHN-BNV 02/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,...
03/2022/TT-BNV 12/03/2022 Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ ban hành Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
02/2022/TT-BNV 29/01/2022 Bộ Nội vụ Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã...
01/2022/TT-BNV 16/01/2022 Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định...