Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
29/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Chính phủ Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua - Khen thưởng
95/2023/NĐ-CP 29/12/2023 Chính phủ Nghị định số của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 Chính phủ NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2023/NĐ-CP NGÀY 07/12/2023 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2020/NĐ-CP...
48/2023/NĐ-CP 17/07/2023 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,...
42/2023/NĐ-CP 29/06/2023 Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
33/2022/NĐ-CP 10/06/2023 Chính phủ Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế
24/2023/NĐ-CP 14/05/2023 Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
06/2023/NĐ-CP 21/02/2023 Chính phủ Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Chính phủ Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
83/2022/NĐ-CP 18/10/2022 Chính phủ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
6/VBHN-BNV 16/08/2022 Bộ Nội vụ Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV ngày 16/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xác thực Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán...
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Chính phủ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Chính phủ Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
115/2021/NĐ-CP 16/12/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ...
77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
42/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Chính phủ Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
24/2021/NĐ-CP 23/03/2021 Chính phủ Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh...
138/2020/N-CP 27/11/2020 Chính phủ Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
135/2020/N-CP 18/11/2020 Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu
120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Chính phủ Quy định mới của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
108/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định...
107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Chính phủ Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định...
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Chính phủ Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
104/2020/NĐ-CP 04/09/2020 Chính phủ Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu...
101/2020/NĐ-CP 28/08/2020 Chính phủ Ngày 28/08/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...
90/2020/TT-BNV 13/08/2020 Chính phủ Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
71/2020/NĐ-CP 30/06/2020 Chính phủ Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
62/20202/NĐ-CP 01/06/2020 Chính phủ Về vị trí việc làm và biên chế công chức
30/2020/NC-CP 05/03/2020 Chính phủ Chính phủ quy định mới về công tác văn thư
38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
34/2019/NĐ-CP 24/04/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở...
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và...
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Chính phủ Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ...
101/2018/NĐ-CP 20/07/2018 Chính phủ Nghị định số 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9...
72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang