Quản lý công chức, viên chức

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
58/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội Luật viên chức
10/2010/TT-BNV 28/10/2010 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự
09/2010/TT-BNV 11/09/2010 Bộ Nội vụ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
93/2010/NĐ-CP 31/08/2010 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
08/2011/TT-BNV 02/06/2010 Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CPngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là...
46/2010/NĐ-CP 27/04/2010 Chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
24/2010/NĐ-CP 15/03/2010 Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Chính phủ Quy định những người là công chức
76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
22/2008/QH12 13/11/2008 Quốc hội Luật cán bộ, công chức.
02/2008/QĐ-BNV 06/10/2008 Bộ Nội vụ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức,...
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chính phủ Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang