Quản lý công chức, viên chức

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
04/2015/TT-BNV 31/08/2015 Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký...
36/2015/QĐ-UBND 10/08/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành về quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức
26/ 2015/QĐ-UBND 23/07/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi Điều 6 của Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương...
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Chính phủ Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
10/2015/TTLT-BYT-BNV 27/05/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 19/05/2015 Bộ Nội vụ Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên viên ngành thư viện
17/2015/TT-BLĐTB&H 22/04/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...
39-NQ/TW 17/04/2015 Ban Chấp hành Trung ương Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế
03/2015/TT-BNV 10/03/2015 Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều...
19/2014/TT-BNV 04/12/2014 Bộ Nội vụ Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
19/2014/TT-BNV 04/12/2014 Bộ Nội vụ Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 26/11/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
3604/QĐ-UBND 24/11/2014 UBND tỉnh Ban hành quy định tạm thời về giải quyết việc làm đối với con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa...
77/2014/QĐ-UBND 12/11/2014 UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực hượng vũ trang sinh con vi phạm...
13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 17/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
11/2014/TT-BNV 09/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
11/2014/TT-BNV 09/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV 01/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
11/2016/TTLT-BTTTT-BNV 07/04/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và...
15/2014/QĐ-UBND 25/03/2014 UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng...
55/ 2013/QĐ-UBND 23/12/2013 UBND tỉnh Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
150/2013/NĐ-CP 01/11/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục...
06/2013/TT-BNV 17/07/2013 Bộ Nội vụ Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển...
36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Chính phủ Nghị định về vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức
17/2013/NĐ-CP 19/02/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền...
16/2012/TT-BNV 28/12/2012 Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy...
15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
14/2012/TT-BNV 18/12/2012 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong...
12/2012/TT-BNV 18/12/2012 Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
11/2012/TT-BNV 17/12/2012 Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
05/2012/TT-BNV 24/10/2012 Bộ Nội vụ Sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về...
1557/QĐ-TTg 18/10/2012 Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”
15/2012/TT-BNV 18/10/2012 Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Chính phủ Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Chính phủ Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Chính phủ Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với...
02/2011/TTLT-BNV-BTP 15/04/2011 Bộ Nội vụ Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự
01/2017/TT-BNV 24/01/2011 Bộ Nội vụ Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng...
13/2010/TT-BNV 30/12/2010 Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm...